B Activity

B Activity

เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2561 บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) โดยคุณพงศ์ศิริ  ศิริธร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงาน ร่วมกิจกรรม “สงกรานต์สดใส เบิกบานใจ ๒๕๖๑”  เพื่อสืบสานประเพณีไทยและสร้างบรรยากาศวันขึ้นปีใหม่ไทย ณ สำนักงานใหญ่ พระราม 4

B Activity

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2561 บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) ได้จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ณ สำนักงานบางปะกง เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมและสถานที่ในการทำงาน ซึ่งจะส่งผลให้เกิดสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี มีความเป็นระเบียบ จัดพื้นที่การทำงานเป็นสัดส่วนอย่างชัดเจน พนักงานมีสุขภาพกายและจิตใจที่ดีควบคู่กันไปกับการเพิ่มประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการทำงานของพนักงาน และประโยชน์ที่เห็นได้ชัดเจนของการดำเนินกิจกรรม Big Cleaning Day ในครั้งนี้คือ Unity ความสามัคคี และCooperation ความร่วมมือร่วมใจกันของพนักงานแต่ละสาขาที่มาร่วมกันทำกิจกรรมนี้

B Activity

เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2562 บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) โดยคุณพงศ์ศิริ  ศิริธร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงาน ร่วมกิจกรรม “บี จิสติกส์ สงกรานต์ คานิว้าวว 2019”  เพื่อสืบสานประเพณีไทยและสร้างบรรยากาศวันขึ้นปีใหม่ไทย ณ สำนักงานใหญ่ พระราม 4