Career

ลักษณะงาน : 

 • ทำข้อมูลตู้สินค้า/ตู้สินค้าผ่าน-เข้าออก
 • ชั่งน้ำหนักรถสินค้า/ตู้สินค้า
 • รวบรวมข้อมูลทำรายงาน
 • จัดทำเอกสารการรับตู้ ปล่อยตู้ และใบกำกับเพื่อการตรวจสอบ

คุณสมบัติ :

 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวช.ทุกสาขา
 • เพศชาย อายุ25ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย1-2ปี
 • สามารถทำงานเป็นกะได้

สนใจติดต่อ :

E-mail : recruit@begistics.co.th

โทร : 02-367-3570-6

ลักษณะงาน :

 • ประสานงานตรวจสอบหมายกำหนดการของเรือ ลูกค้า ทีมขนส่ง และทีมเครื่องมือเพื่อร่วมวางแผนปฏิบัติงาน
 • ร่วมวางแผนกำหนดวัน-เวลาในการเปิดตู้สินค้าขาเข้าเพื่อนำสินค้าจัดเก็บเข้าโรงพักสินค้า
 • ประสานงานหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงาน
 • ตรวจสอบความถูกต้อง เรียบร้อยของการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับโรงพักสินค้า
 • ตรวจสอบ และทำการจัดส่งเอกสารให้ลูกค้า และผู้ที่เกี่ยวข้อง
 • ตรวจสอบ และจัดทำรายงานการนำสินค้าเข้าเก็บพักในโรงพักสินค้า และการปล่อยสินค้าออกจากโรงพักสินค้า
 • จัดทำรายงานเพื่อการวางบิล รายงานสรุปสถิติ
 • ตรวจสอบความมั่นคง แข็งแรงของโรงพักสินค้า และบริเวณโดยรอบ
 • ตรวจสอบ และรายงาน accident / incident ที่เกิดขึ้นภายในพื้นที่โรงพักสินค้า

คุณสมบัติ :

 • ปริญญาตรี ทุกสาขา

 • เพศหญิง หรือชาย อายุ 25 – 35 ปี (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)

 • มีประสบการณ์ในการทำงานโรงพักสินค้า 3 ปีขึ้นไป

 • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้คล่อง

 • การบริหารจัดการสินค้าคงคลัง

 • มีทักษะในการวิเคราะห์สถานการณ์ และแก้ไขปัญหาได้

 • มีทักษะในการสื่อสารที่ดี

 • กฏระเบียบศุลกากรที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้า-ส่งออกสินค้า

 • สามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้เป็นอย่างดี มีความรับผิดชอบสูง

 • มีใจรักงานบริการ

 • สามารถทำงานเป็นทีม มีความขยัน และอดทน

สนใจติดต่อ :

E-mail : recruit@begistics.co.th

โทร : 02-367-3570-6.

ลักษณะงาน :

 • ตรวจสอบจำนวนและทำการเบิกอุปกรณ์ อะไหล่ และวัสดุสิ้นเปลือง เพื่อใช้ในงานซ่อมบำรุง ให้เพียงพอในแต่ละงาน และเป็นไปตามระเบียบปฏิบัติของบริษัท
 • วิเคราะห์สาเหตุและปฏิบัติงานซ่อมบำรุงรถหัวลากและรถต่างๆ ให้แก่ลูกค้าทั้งในและนอกสถานที่ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • รายงานปัญหาและผลการปฏิบัติงานซ่อมบำรุงให้หัวหน้างานรับทราบโดยสม่ำเสมอ
 • งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ :

 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส.ขึ้นไป สาขาเครื่องยนต์หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ซ่อมบำรุงทางด้านรถบรรทุกอย่างน้อย 1 ปี

สนใจติดต่อ :

E-mail : recruit@begistics.co.th

โทร : 02-367-3570-6.

ลักษณะงาน :

 • ดูแล ควบคุม และนำส่งเงินที่ได้รับจากงานให้บริการซ่อมรถของลูกค้า รวมถึงจัดทำและตรวจสอบเอกสารให้ถูกต้องตามระเบียบที่บริษัทกำหนด
 • สนับนับสนุนงานให้บริการด้านการบริหารงานทั่วไปในสำนักงาน การรับ-เก็บรักษา-จัดส่ง-จัดทำเอกสาร เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานในหน่วยงานให้เป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ
 • ควบคุมดูแลงานซ่อมบำรุงต่างๆ ภายในสำนักงาน รวมไปถึงงานระบบสาธารณูปโภค เพื่อให้มีคุณภาพและอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ
 • ดูแลและควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงานในสำนักงานให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบของบริษัท
 • ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานทั่วไปภายในสำนักงาน

คุณสมบัติ :

 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาการจัดการ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • อายุ28ปี ไม่จำกัดเพศ
 • มีประสบการณ์ทำงานสายธุรการอย่างน้อย3ปี
 • มีประสบการณ์ธุรการขนส่งมาจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft office ได้

สนใจติดต่อ :

E-mail : recruit@begistics.co.th

โทร : 02-367-3570-6.

ลักษณะงาน :

 • Responsible for allocated territory, servicing and pursuing penetration business opportunities from existing customers as well as converting new business.
 • Prospect sales lead to qualify customer’s business potential.
 • Prospect from existing customers to penetrate more opportunities.
 • Territory growth in both Revenue and Volume.
 • Meet and exceed monthly sales targets and meet KPI’s to ensure continued business growth.
 • Conducts face-to-face meeting with prospective customers as and when required.
 • Manages existing customer portfolio and responds to customers’ queries, complaints and questions in a timely, accurate manner and to provide appropriate solutions.
 • Review current contracts to ensure contractual compliance with stated terms and facilitate preparation of new contracts that meet customer’s shipping needs.

คุณสมบัติ :

 • Possess a Bachelor’s Degree in Logistics and Transportations / Marketing / Business or equivalent.
 • Minimum 2 years of relevant experience in similar capacity. Prior experience and knowledge in logistics (Air Freight/Ocean Freight/Customs Brokerage/Transportation) products and services will be advantageous.
 • Proven positive sales track record for the past 3 consecutive years, However new talent graduate are also welcome.
 • Require demonstrated skills in MS Office Programs (MS Word, MS Excel, MS Powerpoint).
 • Excellent interpersonal skills with the ability to communicate effectively and able to work well with people of all levels.
 • Customer oriented, passionate, sales drive and highly motivated with the ability to understand customers’ perspective and think win-win.
 • Candidate must possess own vehicle and comfortable to travel within Thailand as and when required for on-site client visits.
 • Work at Sriracha office.

สนใจติดต่อ :

E-mail : recruit@begistics.co.th

โทร : 02-367-3570-6.

ลักษณะงาน :

 • กำหนดแผนงาน ระเบียบวิธี และขั้นตอนในการปฏิบัติงานในการบริหารงานทรัพยากรบุคคล และการบริหารงานทั่วไปภายในองค์กร เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์กร
 • ดำเนินการบริหารงานทรัพยากรบุคคลภายในองค์กร เพื่อให้การดำเนินงานด้านทรัพยากรบุคคลเป็นไปตามนโยบายและแผนงานขององค์กร รวมไปถึงนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 • ดำเนินการและรับผิดชอบงานด้านการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรที่มีศักยภาพทั้งภายในและภายนอกองค์กร ให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ตรงกับคุณสมบัติหลัก และความต้องการของแต่ละงาน
 • ดำเนินการและรับผิดชอบงานด้านงานสวัสดิการ งานสถิติการมาทำงาน การจ่ายค่าตอบแทนของพนักงาน งานแรงงานสัมพันธ์ และการบริหารงานทั่วไป
 • ดูแลและควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงานให้เป็นไปตามกฎระเบียบต่างๆ ขององค์กร
 • ให้คำปรึกษา คำแนะนำ แก่พนักงานในการปฏิบัติตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมขององค์กร รวมถึงร่วมกับหน่วยงานต่างๆ พิจารณาลงโทษพนักงานในกรณีที่พนักงานไม่ปฏิบัติตามระเบียบวินัยขององค์กร
 • รวบรวมข้อเท็จจริง ดำเนินการไกล่เกลี่ย และระงับข้อร้องเรียกของพนักงาน เพื่อให้ส่งเสริมให้เกิดการแรงงานสัมพันธ์ที่ดีต่อองค์กร
 • ติดต่อประสานงานกับชุมชนหรือหน่วยงานราชการต่างๆ เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์กรและชุมชนโดยรอบ
 • รวบรวมความคิดเห็น ข้อร้องเรียน ปัญหา และความต้องการต่างๆ จากพนักงาน เพื่อนำมาใช้เป็นข้อมูลในการวางแผน ปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาองค์กรในด้านต่างๆ ในเชิงสร้างสรรค์ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้บริหาร/หัวหน้างานและพนักงาน
 • สนับสนุนการพัฒนาความสามารถเพื่อให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีการพัฒนาความรู้ ทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของการปฏิบัติงานและสามารถเติบโตได้ในสายวิชาชีพอย่างเหมาะสม
 • ดูแลควบคุม กำกับ ติดตาม ให้คำปรึกษาแนะนำ สอนงาน และประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ เป้าหมายของสายงาน และระเบียบปฏิบัติงาน
 • ให้ความร่วมมือ สนับสนุน ส่งเสริม เสนอแนะ และปฏิบัติตามนโยบาย เป้าหมาย ระเบียบการจัดการ คำสั่ง ประกาศ และกิจกรรมต่างๆ ที่องค์กรจัดทำขึ้น
 • รับผิดชอบงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติ :

 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท หรือ ปริญญาตรี สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ทำงาน 7-10 ปี ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
 • 5 ปีขึ้นไป ในระดับผู้จัดการ

สนใจติดต่อ :

E-mail : recruit@begistics.co.th

โทร : 02-367-3570-6

ลักษณะงาน :

 • พัฒนาแผนการปฏิบัติงานและกำหนดแนวทางในระดับปฏิบัติการในหน่วยงาน เพื่อกำหนดกรอบการปฏิบัติงานที่เหมาะสมและสอดคล้องกับนโยบาย แผนกลยุทธของหน่วยงาน
 • บริหารจัดการเกี่ยวกับการปฏิบัติการและการตลาด ตั้งแต่การใช้ระบบการบริหารโลจิสติกส์ การวางแผนงานให้บริการขนส่ง การดำเนินการขนส่งสินค้า การตรวจสอบความถูกต้องในการรับและส่งสินค้าให้แก่ลูกค้า ตลอดจนงานขาย งานซ่อมบำรุง และงานให้บริการซ่อมบำรุง เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุตามเป้าหมาย และนโยบายการดำเนินงานของบริษัท
 • ประสานงานกับหน่วยงานภายใน เพื่อรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์การทำงาน และความสามารถในการให้บริการขนส่งและซ่อมบำรุง รวมถึงกำหนดแผนงานและแนวทางในดำเนินงานด้านการให้บริการขนส่ง การขาย และการซ่อมบำรุง ให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • สนับสนุนการจัดทำระบบมาตรฐานและโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขนส่ง เพื่อสนับสนุนให้มีระบบการทำงานที่มีประสิทธิภาพ
 • ทบทวน วิเคราะห์ และประเมินผลการจัดการงานให้บริการขนส่งและงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำเสนอแก่หัวหน้าสายงานให้เกิดการปรับปรุงพัฒนาและสนับสนุนการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
 • ควบคุมดูแลการทำงานอันเกี่ยวเนื่องกับสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย มีอาชีวอนามัยในงานขนส่ง ตรวจสอบสภาพยานพาหนะ รวมถึงควบคุมการปฏิบัติงาน เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม
 • กำกับดูแลการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (OPEX) ของหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท สอดคล้องกับนโยบายและแผนงบประมาณที่ได้รับ
 • กำกับดูแล ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของหน่วยงาน
 • สนับสนุนการพัฒนาความสามารถเพื่อให้พนักงานมีการพัฒนาความรู้ ทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของการปฏิบัติงานและสามารถเติบโตได้ในสายวิชาชีพอย่างเหมาะสม
 • งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติ :

 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท หรือ ปริญญาตรี สาขาการจัดการโลจิสติกส์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ด้านโลจิสติกส์ หรือการบริหารงานขนส่ง
 • ความรู้เกี่ยวกับการให้บริการงานขนส่ง
 • ความรู้เกี่ยวกับการนำเข้า-ส่งออกสินค้า
 • ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจโลจิสติกส์

สนใจติดต่อ :

E-mail : recruit@begistics.co.th

โทร : 02-367-3570-6

Principal Accountabilities

 • Achieve sales targets and conducting analysis of the details of the business for each customer to find ways to increase sales, such as selling more products to existing customers, and finding new customers.
 • Visiting customers and building relationships with potential customers, being a business consultant, and introducing products that fit the channel.
 • Looking for new customers as recommended by the company.
 • Being responsible for the payment of customers and coordinating with the Financial and Accounting department.
 • Learning about the company’s products so that they can offer new products to customers.
 • Preparing weekly reports of customers to Manager.
 • Working with related departments such as Finance, Operation, and Human Resource.
 • Can visit customers in different locations in Eastern area.
 • Good planning and negotiation skills.

Education

 • Bachelors or a higher degree in Marketing, Business Administration or a related field.

Experience

 • Age: Above 30 years old, male or female.
 • At least 5 years of experience in the Freight Forwarding and Logistics business.

สนใจติดต่อ :

E-mail : recruit@begistics.co.th

โทร : 02-367-3570-6