Career

หน้าที่ความรับผิดชอบ 

1. ตรวจสอบสภาพรถ อุปกรณ์ประจำรถ และระบบต่างๆ ของรถให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานอย่างปลอดภัย

2. ตรวจสอบความพร้อมโดยการเป่าแอลกอฮอล์ก่อนเข้ารับงาน 

3. เข้ารับงานภายใน Sortation ตามคำสั่งเรียกเข้ารับงานทันทีที่ได้รับการแจ้ง และปฏิบัติตามกฎระเบียบของคลังสินค้า รวมถึงระยะเวลาในการจัดส่งตามที่บริษัทกำหนดอย่างเคร่งครัด 

4. ขับรถนำสินค้าไปโหลดที่ HUB ตามที่กำหนดในใบงานและตามเวลาที่กำหนด เมื่อโหลดสินค้าเรียบร้อยแล้วให้เจ้าหน้าที่ HUB ลงชื่อรับสินค้าในใบงาน จากนั้น ขับรถกลับไปยัง Sortation โดยนำ rollcage กลับมาด้วย

5. นำรถกลับมาจอดที่จุดจอดประจำ เพื่อรอการเรียกงานรอบต่อไป จากนั้นรายงานตัวต่อ Fleet Admin

6. นำส่งกุญแจรถคืนที่สำนักงานทันทีหลังเสร็จงาน โดยผู้รับจ้างจะต้องตรวจเช็คสภาพรถทุกครั้งเมื่อเสร็จงาน และประสานงานกับเจ้าหน้าที่หรือตัวแทนเมื่อตรวจพบการชำรุด หรือความผิดปกติของรถรวมถึง  อุปกรณ์ประจำรถ และระบบต่างๆ ของรถ

7. ส่งใบงานประจำวันให้กับเจ้าหน้าที่ Fleet Admin 

8. ทำความสะอาดรถทั้งภายในและภายนอกอย่างสม่ำเสมอ 

คุณสมบัติ 

1. สัญชาติไทย 

2. เพศชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป 

3. มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี 

4. มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นบุคคลทุพพลภาพ 

5. ไม่มีประวัติอาชญากรรม

ข้อมูลการติดต่อ

E-mail : recruit@begistics.co.th
Tel. : 02-367-3570-6
 

คุณสมบัติ

1. เพศชาย อายุ 20-45 ปี 

2. วุฒิการศึกษามัธยมศึกษาขึ้นไป 

3. มีประสบการณ์ด้านงานขับรถหัวลากอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป 

4. มีใบอนุญาตขับขี่ประเภท ท. 3 ขึ้นไป 

5. สุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นบุคคลทุพพลภาค 

ข้อมูลการติดต่อ

E-mail : recruit@begistics.co.th
Tel. : 02-367-3570-6