Warrants

Warrants

เอกสารจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน (RO)

จดหมายนำส่ง TH 3P

Download

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 หนังสือแจ้งการจัดสรร ส

Download

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ใบจองเพิ่มทุน 2P

Download

สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 FATCA (TH) 3P

Download

สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 หนังสือมอบอำนาจ 1P

Download

สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 แผนที่

Download

Warrants 1st time

047 แจ้งกำหนดการใช้สิทธิ BTC-W4 ครั้งที่ 1 T

Download

Final_BTC-W4_Form_แบบแสดงความจำนงการใช้สิทธิซื้อหุ้น

Download

เอกสารที่ใช้ประกอบในการขอแปลงสภาพใบสำคัญ

Download

หลังใบจอง

Download

MAP

Download

Warrants 2nd time

แจ้งกำหนดการใช้สิทธิ BTC-W4 ครั้งที่ 2(Eng)

Download

แจ้งกำหนดการใช้สิทธิ BTC-W4 ครั้งที่ 2(ไทย)

Download

แบบแสดงความจำนงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ

Download

หลังใบจอง

Download

เอกสารที่ใช้ประกอบในการขอแปลงสภาพใบสำคัญ

Download

แผนที่

Download

การใช้สิทธิ B-W5

หนังสือแจ้งใช้สิทธิ B-W5 ครั้งที่ 1 T

Download

หนังสือแจ้งใช้สิทธิ B-W5 ครั้งที่ 1 E

Download

แบบแจ้งความจำนงค์ใช้สิทธิ B-W5

Download

เอกสารที่ใช้ประกอบในการขอแปลงสภาพใบสำคัญเเสดงสิทธิเป็นหุ้น

Download