ใบสำคัญแสดงสิทธิ และการเพิ่มทุน

ใบสำคัญแสดงสิทธิ และ การเพิ่มทุน (Warrant and RO)

แจ้งวันกำหนดการใช้สิทธิและระยะเวลาแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ของ บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 8 (“B-W8”) ครั้งที่ 1

แจ้งกำหนดการใช้สิทธิ B-W8 ครั้งที่ 1 TH

Download

แบบฟอร์มแสดงความจำนงการใช้สิทธิ B-W8

Download

แจ้งวันกำหนดการใช้สิทธิและระยะเวลาแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ของ บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 7 (“B-W7”) ครั้งที่ 4

แจ้งกำหนดการใช้สิทธิ B-W7 ครั้งที่ 4_Thai

Download

แบบฟอร์มแสดงความจำนงการใช้สิทธิ B-W7

Download

การจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) 2566

หนังสือแจ้งสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนและเอกสารการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

Download

2. สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ใบจองเพิ่มทุน RO

Download

3. ใบแจ้งการชำระเงิน Bill Payment_RO

Download

แบบฟอร์ม FATCA-บุคคลธรรมดา

Download

แบบฟอร์ม FATCA-องค์กร_นิติบุคคล

Download

แผนที่รับจอง

Download

BYD SMART RO Manual TH

Download

แจ้งวันกำหนดการใช้สิทธิและระยะเวลาแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ของ บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 7 (“B-W7”) ครั้งที่ 3

แจ้งกำหนดการใช้สิทธิ B-W7 ครั้งที่ 3_Thai

Download

แบบฟอร์มแสดงความจำนงการใช้สิทธิ B-W7

Download

แจ้งวันกำหนดการใช้สิทธิและระยะเวลาแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ของ บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 7 (“B-W7”) ครั้งที่ 2

แจ้งกำหนดการใช้สิทธิ B-W7 ครั้งที่ 2_Thai

Download

แบบฟอร์มแสดงความจำนงการใช้สิทธิ B-W7

Download

แจ้งวันกำหนดการใช้สิทธิและระยะเวลาแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ของ บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 7 (“B-W7”) ครั้งที่ 1

แจ้งกำหนดการใช้สิทธิ B-W7 ครั้งที่ 1_Thai

Download

แบบฟอร์มแสดงความจำนงการใช้สิทธิ B-W7

Download

หนังสือแจ้งสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน และเอกสารการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิม ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ควบใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ

หนังสือแจ้งสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนฯ

Download

ใบจองเพิ่่มทุน RO ควบ B-W7

Download