Major Shareholders

ผู้ถือหุ้นรายย่อย ณ วันที่ 12/03/2562

จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free Float)4,907
% การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (% Free Float)65.55

หมายเหตุ: ข้อมูลผู้ถือหุ้นปรับตามรอบของการปิดสมุดทะเบียน

ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 06/08/2562 ประเภทการปิดสมุดทะเบียน : XR

จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด5,626
% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น99.96
ลำดับผู้ถือหุ้นรายใหญ่จำนวนหุ้น (หุ้น)% หุ้น
1.บริษัท มิลล์คอนสตีล จำกัด (มหาชน)217,800,00024.98
2.น.ส.เสาวณีย์ ศิริจรรยากุล52,000,0005.96
3.น.ส.กาญจนา วงศ์ไพฑูรย์ปิยะ50,445,5505.79
4.นายธนนนท์ เตรียมชาญชัย50,000,0005.74
5.นายสุวิทย์ แต้ไพสิฐพงษ์37,000,0004.24
6.บริษัท มาลาคี จำกัด31,250,0003.58
7.นายทวี กุลเลิศประเสริฐ27,291,6673.13
8.นายสุรพงษ์ เตรียมชาญชัย17,824,7002.04
9.นายณรงค์ชัย สิมะโรจน์16,661,4831.91
10.นายกำจัด รามกุล12,748,7001.46
11.น.ส.เจิมขวัญ ศิริพงศ์สิน9,813,2001.13
12.บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด8,178,6290.94
13.นายสุมิตร เพชราภิรัชต์7,490,5000.86
14.นางนนธญา อภิธโนทัย6,173,8000.71
15.นายฐิติภัทร์ อ่าวสถาพร5,369,0000.61
16.นายชนะชัย ลีนะบรรจง5,182,3000.59
17.นายวิชัย สกลวรารุ่งเรือง4,849,1500.56
18.น.ส.พัชนี คลังเปรมจิตต์4,712,6840.54
19.นายวรนันท์ ธินรุ่งโรจน์4,500,0000.52