Major Shareholders

ผู้ถือหุ้นรายย่อย ณ วันที่ 14/03/2561

จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free Float) 5,346
% การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (% Free Float) 67.62

หมายเหตุ: ข้อมูลผู้ถือหุ้นปรับตามรอบของการปิดสมุดทะเบียน

ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 12/03/2562 ประเภทการปิดสมุดทะเบียน : XM

จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด 5,808
% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น 98.42
ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1. บริษัท มิลล์คอนสตีล จำกัด (มหาชน) 217,800,000 24.98
2. MR.YUK LUNG LEE 82,031,250 9.41
3. นายสุวิทย์ แต้ไพสิฐพงษ์ 37,000,000 4.24
4. บริษัท มาลาคี จำกัด 31,250,000 3.58
5. นายทวี กุลเลิศประเสริฐ 30,031,667 3.44
6. นายสันติ เชาวนันทกุล 30,000,000 3.44
7. นายณรงค์ชัย สิมะโรจน์ 28,877,900 3.31
8. น.ส.กาญจนา วงศ์ไพฑูรย์ปิยะ 28,000,000 3.21
9. นายวิชัย ธนสมุทร 12,754,700 1.46
10. น.ส.เจิมขวัญ ศิริพงศ์สิน 9,813,200 1.13
11. นายเมธาวี สาระไทย 8,149,400 0.93
12. นายวรนันท์ ธินรุ่งโรจน์ 8,100,000 0.93
13. นายสุมิตร เพชราภิรัชต์ 7,490,500 0.86
14. นางนนธญา อภิธโนทัย 6,173,800 0.71
15. นายช้อง จันทวรสุทธิ์ 6,060,300 0.70
16. นายธวัชชัย วิวัฒน์วรพันธ์ 5,300,000 0.61
17. น.ส.พัชนี คลังเปรมจิตต์ 4,712,684 0.54
18. นายวิรัช บรรยงคนันท์ 4,620,600 0.53
19. นายวิชัย สกลวรารุ่งเรือง 4,419,150 0.51