ผู้ถือหุ้นรายย่อย ณ วันที่ 25/03/2565

จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free Float)25,440
% การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (% Free Float)88.43

หมายเหตุ: ข้อมูลผู้ถือหุ้นปรับตามรอบของการปิดสมุดทะเบียน

ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 25/03/2565 ประเภทการปิดสมุดทะเบียน : XM

จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด26,487
% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น99.99
ลำดับผู้ถือหุ้นรายใหญ่จำนวนหุ้น (หุ้น)% หุ้น
1.บริษัท มิลล์คอนสตีล จำกัด (มหาชน)194,768,8335.63
2.LGT BANK (SINGAPORE) LTD150,000,0004.33
3.นาง อารีรัตน์ ลีสวัสดิ์ตระกูล101,237,0002.93
4.นาย สิทธิชัย ลีสวัสดิ์ตระกูล100,933,3332.92
5.น.ส. ธนิกา ตั้งพูนผลวิวัฒน์81,588,1992.36
6.บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด75,851,9432.19
7.นายธนนนท์ เตรียมชาญชัย70,666,6662.04
8.นาย ณรงค์ชัย สิมะโรจน์41,100,0001.19
9.นาย กำจัด รามกุล35,000,0001.01
10.นาย วิรัช บรรยงคนันท์19,300,0000.56