ผู้ถือหุ้นรายย่อย ณ วันที่ 27/03/2567

จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free Float)19,282
% การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (% Free Float)76.54

  หมายเหตุ: ข้อมูลผู้ถือหุ้นปรับตามรอบของการปิดสมุดทะเบียน

      ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 25/03/2565 ประเภทการปิดสมุดทะเบียน : XM

จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด21,440
% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น87.96

 

ลำดับผู้ถือหุ้นรายใหญ่จำนวนหุ้น (หุ้น)% หุ้น
1.น.ส. ธนิกา ตั้งพูนผลวิวัฒน์1,017,978,47712.61
2.LGT BANK (SINGAPORE) LTD456,283,1175.65
3.นาง อารีรัตน์ ลีสวัสดิ์ตระกูล412,245,6675.11
4.นาย ธนนนท์ เตรียมชาญชัย366,666,6674.54
5.THE HONGKONG AND SHANGHAI 365,550,3184.53
6.นาย วริศ บูลกุล266,608,2673.30
7.บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด212,104,9152.63
8.บริษัท ธนวรินทร์ จำกัด182,000,0782.25
9.นาย เอนก วงศ์ไพฑูรย์ปิยะ155,000,0001.92
10.นาย สิทธิชัย ลีสวัสดิ์ตระกูล146,852,5151.82