การกำกับดูแลกิจการที่ดี

Date / Time Topic Detail
ธ.ค. 02, 2021 จรรยาบรรณทางธุรกิจ Detail
ธ.ค. 02, 2021 นโยบายการจัดทำและการเก็บรักษาข้อมูล Detail
ธ.ค. 02, 2021 นโยบายบรรษัทภิบาลในการดูแลผู้มีส่วนได้เสีย Detail
ธ.ค. 02, 2021 นโยบายการรักษาความลับและการใช้ข้อมูลภายใน Detail
ธ.ค. 02, 2021 นโยบายการรับ-ให้ของขวัญ การเลี้ยง หรือประโยชน์อื่นใด (No Gift Policy) Detail
ธ.ค. 02, 2021 นโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์ Detail
ธ.ค. 02, 2021 นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR Policy) Detail
ธ.ค. 02, 2021 นโยบายและแนวปฎิบัติเกี่ยวกับคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา Detail
ธ.ค. 02, 2021 นโยบายและมาตรการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น Detail
ธ.ค. 02, 2021 นโยบายการแจ้งเบาะแส และคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสการทุจริตและคอร์รัปชัน Detail
ธ.ค. 02, 2021 นโยบายการอำนวยความสะดวกและส่งเสริมการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น Detail
ธ.ค. 02, 2021 นโยบายการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ Detail
ธ.ค. 02, 2021 นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชน Detail
ธ.ค. 02, 2021 นโยบายความเป็นกลางทางการเมือง Detail
ธ.ค. 02, 2021 นโบายเกี่ยวการเข้าทำรายการระหว่างกัน Detail
ธ.ค. 02, 2021 นโยบายการตวรจสอบและการควบคุมภายใน Detail
ธ.ค. 02, 2021 นโยบายการเปิดเผยข้อมูล Detail
ธ.ค. 02, 2021 นโยบายจ่ายเงินปันผล Detail
ธ.ค. 02, 2021 นโยบายการดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นของกรรมการบริษัท Detail
ธ.ค. 02, 2021 นโยบายการลงทุนและบริหารงานในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม Detail
ธ.ค. 02, 2021 นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน Detail
ธ.ค. 02, 2021 นโยบายความปลอดภัยในการขนส่งสินค้า Detail
ธ.ค. 02, 2021 นโยบายการให้บริการขนส่ง Detail
ธ.ค. 02, 2021 นโยบายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ Detail
ธ.ค. 02, 2021 นโยบายการบริหารความเสี่ยง Detail
ธ.ค. 02, 2021 นโยบายการบริหารงานบุคคล Detail
ธ.ค. 02, 2021 นโยบายความปลอดภัยสารสนเทศ Detail
ธ.ค. 02, 2021 นโยบายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง Detail
ธ.ค. 02, 2021 นโยบายพิจารณาค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท Detail
ธ.ค. 02, 2021 นโยบายการจัดลำดับชั้นข้อมูลของบริษัท Detail
ธ.ค. 02, 2021 นโยบายการคัดเลือกและว่าจ้างที่ปรึกษาบริษัท Detail
ธ.ค. 02, 2021 นโยบายและระเบียบปฏิบัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Detail
ธ.ค. 02, 2021 นโยบายการจ้างพนักงานรัฐ Detail
ธ.ค. 02, 2021 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ Detail