The Megawatt Co., Ltd.

บริษัท เดอะ เมกะวัตต์ จำกัด ดำเนินธุรกิจลงทุนและให้บริการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน การบริหารโครงการติดตั้งโซลาร์เซลล์ครบวงจร และนำเสนอโซลูชั่นด้านการบริหารและประหยัดพลังงานให้กับทั้งบริษัทเอกชนและหน่วยงานราชการ บริษัทมีทุนจดทะเบียน 2,346 ล้านบาท ถือหุ้นโดยบริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท เวสท์เทค เอ็กซ์โพเนนเชียล จำกัด บริษัทมีวิสัยทัศน์ในการเป็นผู้นำด้านธุรกิจพลังงานครบวงจรและบริหารจัดการคาร์บอนเครดิตให้กับกลุ่มบริษัทในเครือ