ข้อมูลหลักทรัพย์

B บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

ตลาด
SET
กลุ่มอุตสาหกรรม
บริการ
หมวดธุรกิจ
ขนส่งและโลจิสติกส์
วันที่เริ่มต้นซื้อขาย
10 ก.ค. 2546
รายละเอียดเกี่ยวกับทุน
ราคาพาร์
0.68 บาท
หุ้นสามัญ
ทุนจดทะเบียน
3,093,442,070.20 บาท
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว
2,352,976,255.32 บาท
หุ้นบุริมสิทธิ
ทุนจดทะเบียน
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว
ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00000 % (ณ วันที่ 10/09/2564)
เลขรหัสหลักทรัพย์สากล
ในประเทศ   TH0709010Y07
ต่างด้าว       TH0709010Y15
NVDR         TH0709010R14
 ——————————————————–
วันปิดรอบบัญชี
31/12
ชื่อผู้สอบบัญชี (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2564)
  1. นาย ชัยยุทธ อังศุวิทยา (สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท)
  2. นาง ณัฐสรัคร์ สโรชนันท์จีน (สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท)
  3. นางสาว ดรณี สมกำเนิด (สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท)
  4. นางสาว จารุณี น่วมแม่ (สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท)
  5. นาย ศิรเมศร์ อัครโชติกุลนันท์ (สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท)
ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน
นางสาว พีรญา โพธิประสาท (วันที่เริ่มต้น 01/11/2563)
ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี
นาย อรรถพล สานนท์ (วันที่เริ่มต้น 21/03/2565)
รายละเอียดเกี่ยวกับจำนวนหุ้น
หุ้นสามัญ
จำนวนหุ้นจดทะเบียนกับตลท.
4,549,179,515.00 หุ้น
จำนวนหุ้นชำระแล้ว
3,460,259,199.00 หุ้น
สิทธิออกเสียง
1 : 1
จำนวนหุ้นซื้อคืน
จำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง หัก หุ้นซื้อคืน
  ณ วันที่ 17 พ.ค. 2566
3,460,259,199.00 หุ้น
  ณ วันที่ 30 เม.ย. 2566
3,460,259,199.00 หุ้น
หุ้นบุริมสิทธิ
จำนวนหุ้นจดทะเบียนกับตลท.
จำนวนหุ้นซื้อคืน
จำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง หัก หุ้นซื้อคืน
  ณ วันที่ 17 พ.ค. 2566
  ณ วันที่ 30 เม.ย. 2566
นโยบายเงินปันผล
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินบริษัทฯ และเงินสำรองตามกฎหมายตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)
รายชื่อกรรมการล่าสุด
รายชื่อกรรมการ                          ตำแหน่ง
พล.ต.ท. สมคิด บุญถนอม          ประธานกรรมการบริษัท
นาย ปัญญา บุญญาภิวัฒน์          ประธานกรรมการบริหาร
                                                    ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
                                                    กรรมการ
น.ส. สุทธิรัตน์ ลีสวัสดิ์ตระกูล      ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
                                                    กรรมการบริหาร
                                                    กรรมการผู้มีอำนาจผูกผันบริษัท
                                                    รองประธานกรรมการคนที่ 1
                                                    กรรมการ                                                                                                                        
พล.ต.ต. ประภาส ปิยะมงคล       ประธานกรรมการตรวจสอบ
                                                    รองประธานกรรมการคนที 2
                                                    กรรมการ    
นาย ไพโรจน์ ไววานิชกิจ            กรรมการบริหารความเสี่ยง
                                                    กรรมการบริหาร
                                                    กรรมการ
นาย จักรรัฐ เลิศโอภาส               กรรมการอิสระ
                                                    กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและกรรมการบริหารความเสี่ยง
นางสาว ชญาสินี เฑียรทอง         กรรมการอิสระ                                               
                                                    กรรมการตรวจสอบ         
นาย สมิทร เหลี่ยมมณี                 กรรมการอิสระ
                                                    กรรมการตรวจสอบ
                                                    กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและกรรมการบริหารความเสี่ยง
 
                                              
 

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ตามลิงค์ด้านล่าง