สารจากประธานกรรมการ

     “ปี 2564 เศรษฐกิจของไทยส่งสัญญาณชะลอตัวอย่างชัดเจนตามเศรษฐกิจโลกจากปัญหาการระบาดของไวรัสโควิด-19 ส่งผลกระทบเป็นวงกว้าง ทั้งภาคการผลิต ภาคการลงทุน และภาคการท่องเที่ยว” 

 

 

             ปี 2564 บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน)ได้มีการปรับโครงสร้างของธุรกิจก้าวสู่การเป็นผู้ให้บริการโลจิสติกส์แบบครบวงจร (Integrated Logistics Service Provider)  และมีการขยายขอบข่ายการให้บริการไปสู่กลุ่มธุรกิจอีคอมเมิร์ซมากขึ้น มีการจับมือกับพันธมิตรทั้งในและต่างประเทศเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันและการให้บริการ อีกทั้งบริษัทก็มีความสนใจเข้าไปลงทุนในธุรกิจพลังงานทางเลือก และมุ่งเน้นการเข้าลงทุนในธุรกิจที่มีแนวโน้มการเติบโตตามสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับบริษัทและผู้ถือหุ้นในระยะยาว

            ปี 2564  เศรษฐกิจของไทยส่งสัญญาณชะลอตัวอย่างชัดเจนตามเศรษฐกิจโลก จากการระบาดของไวรัสโควิด-19 ทำให้เศรษฐกิจทั่วโลกชะลอตัว ส่งผลกระทบเป็นวงกว้าง ทั้งภาคการผลิต ภาคการลงทุน ภาคการท่องเที่ยว และปัจจุบันโลกไร้พรมแดนสามารถติดตามข้อมูล ข่าวสารเศรษฐกิจโลกได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งบริษัทต้องมีความคล่องตัวรับมือกับทุกสถานการณ์ มีระบบการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ เน้นการทำธุรกิจที่มีความเสี่ยงต่ำ มองวิกฤติให้เป็นโอกาส เพื่อที่ธุรกิจจะมีการเติบโตอย่างยั่งยืน

          ในนามของคณะกรรมการบริษัท ผมขอขอบคุณ ผู้ถือหุ้น นักลงทุน ลูกค้า พันธมิตร และผู้สนับสนุนของบริษัท ผู้บริหาร พนักงาน และ ผู้มีส่วนได้เสียทุกท่าน ที่ได้ให้ความร่วมมือด้วยดีตลอดมา    ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้ปฏิบัติหน้าที่อย่าง ตั้งใจ ทุ่มเท เต็มกำลังความสามารถ เพื่อที่จะพลิกฟื้นผลประกอบการของบริษัทให้กลับมาเติบโตอย่างแข็งแกร่ง  รวมถึงระมัดระวังในการรักษาผลประโยชน์สูงสุดให้กับผู้ถือหุ้นและบริษัทเสมอมา

 

พล.ต.ท.สมคิด  บุญถนอม

ประธานกรรมการ