ค่านิยม

I-CARE

I   –  ยึดมั่นคุณธรรม

C  – ประสานความร่วมมือ

A  – มีความรับผิดชอบ

R  – มุ่งผลสำเร็จ

E  – กระตือรือร้น