สารจากประธานกรรมการบริหาร และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

     

     “ปี 2564 บริษัทบี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) มีการปรับโครงสร้างภายในองค์กรครั้งใหญ่ เพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงของตลาดที่มีการแข่งขันสูงมากขึ้นทำให้บางธุรกิจได้รับผลกระทบผลกำไรไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ได้วางไว้ ทำให้รายได้ในบางกลุ่มธุรกิจปรับตัวลดลง รวมถึงการปรับปรุงและปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการเพื่อลดต้นทุนอย่างเข้มข้น ส่งผลให้บริษัทมีผลประกอบการที่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดจากผลกำไรสุทธิมีการขาดทุนลดน้อยลง” 

 

 

              บริษัทยังได้วางยุทธศาสตร์การดำเนินธุรกิจ เน้นเป้าหมายเรื่องการกระจายความเสี่ยง โดยการขยายธุรกิจให้มีความหลากหลายเพื่อลดการอิงกับกลุ่มธุรกิจหลักหรือแม้แต่ลูกค้ารายใหญ่ รวมถึงแผนการลงทุนในธุรกิจอื่นๆ ที่เป็นโอกาสสร้างผลกำไรให้แก่บริษัท จะส่งผลกับผลประกอบการของบริษัทในระยะยาว

               ภายใต้การดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ได้มุ่งมั่นพัฒนาความพร้อมทางด้านการบริการขนส่งที่รวดเร็วและมีคุณภาพ สร้างความไว้วางใจให้กับลูกค้า นอกจากนี้บริษัทยังยึดมั่นในหลักจริยธรรม ธรรมาภิบาล และแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดำรงแนวทางการทำธุรกิจด้วยความรอบคอบ โดยมีเป้าหมายหลักในการสร้างความเติบโตของบริษัท อย่างแข็งแรงและยั่งยืน อีกทั้งยังคงนโยบายมุ่งเน้นความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนควบคู่กับการใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสม

               ในนามของคณะกรรมการบริหารและพนักงานทุกคน ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทด้วยดีเสมอมาและขอให้ความเชื่อมั่นว่า บุคลากรทุกคนพร้อมจะทุ่มเทและปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถและซื่อสัตย์สุจริต เพื่อให้บริษัทสามารถก้าวไปสู่การเป็นผู้นำในการให้บริการทางด้านโลจิสติกส์แบบครบวงจรของประเทศไทยและปราศจากการทุจริตคอร์รัปชั่นต่อไป

 

นายปัญญา บุญญาภิวัฒน์

ประธานกรรมการบริหาร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร