ข้อมูลการประชุมผู้ถือหุ้น

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น/การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น

รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

Download

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (E-AGM 2024)

มติที่ประชุม AGM 2567

Download

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

Download

สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 มอบฉันทะแบบ ก

Download

สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 มอบฉันทะแบบ ข

Download

สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 มอบฉันทะแบบ ค

Download

ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

Download

แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

Download

การส่งคำถามล่วงหน้า

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

Download

แบบฟอร์มการส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

Download

การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุม เพื่อการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท

การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุม เพื่อการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

Download

หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 (E-EGM 1/2566)

หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 (E-EGM 1/2566)

Download

สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 มอบฉันทะแบบ ก_TH-EN

Download

สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 มอบฉันทะแบบ ข_TH-EN

Download

สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 มอบฉันทะแบบ ค_TH-EN

Download

สิ่งที่ส่งมาด้วย 9 แบบฟอร์มลงทะเบียน

Download

รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

Download

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 (E-EGM 1/2566)

Download

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 (E-AGM 2566) รอบ 2

มติที่ประชุม AGM 2566

Download

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566_รวมไฟล์ Upload

Download

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2-2565

Download

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 One Report และงบการเงินสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

Download

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 แบบรายงานการเพิ่มทุน F53-4

Download

สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ประวัติย่อและข้อมูลที่เกี่ยวข้องของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ

Download

สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 นิยามกรรมการอิสระและรายชื่อกรรมการอิสระ

Download

สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 เงื่อนไข หลักเกณฑ์ วิธีการปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

Download

สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 มอบฉันทะแบบ ก_TH-EN

Download

สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 มอบฉันทะแบบ ข_TH-EN

Download

สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 มอบฉันทะแบบ ค_TH-EN

Download

สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 ขั้นตอนการส่งคำถามเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

Download

สิ่งที่ส่งมาด้วย 9 ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

Download

สิ่งที่ส่งมาด้วย 10 แบบฟอร์มลงทะเบียน

Download

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 (E-AGM 2566)

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566_รวมไฟล์ Upload

Download

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2-2565

Download

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 One Report และงบการเงินสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

Download

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 แบบรายงานการเพิ่มทุน F53-4

Download

สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ประวัติย่อและข้อมูลที่เกี่ยวข้องของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ

Download

สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 นิยามกรรมการอิสระและรายชื่อกรรมการอิสระ

Download

สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 เงื่อนไข หลักเกณฑ์ วิธีการปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

Download

สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 มอบฉันทะแบบ ก_TH-EN

Download

สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 มอบฉันทะแบบ ข_TH-EN

Download

สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 มอบฉันทะแบบ ค_TH-EN

Download

สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 ขั้นตอนการส่งคำถามเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

Download

สิ่งที่ส่งมาด้วย 9 ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

Download

สิ่งที่ส่งมาด้วย 10 แบบฟอร์มลงทะเบียน

Download

หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2565 (E-EGM 2/2565) (รอบ2)

หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2565 (E-EGM 2/2565) (รอบ 2)

Download

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 รายละเอียดการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ในวงเงินรวมไม่เกิน 1000 ล้านบาท

Download

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 นิยามกรรมการอิสระและรายชื่อกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะ

Download

สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 เงื่อนไข หลักเกณฑ์ วิธีการปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และข้อบังคับของบริษัท

Download

สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 ขั้นตอนการส่งคำถามเกี่ยวกับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น

Download

สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น

Download

สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 แบบฟอร์มลงทะเบียน

Download

มอบฉันทะแบบ ก

Download

มอบฉันทะแบบ ข

Download

มอบฉันทะแบบ ค

Download

หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2565 (E-EGM 2/2565)

หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2565 (E-EGM 2/2565)

Download

สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 แบบฟอร์มลงทะเบียน

Download

มอบฉันทะแบบ ก

Download

มอบฉันทะแบบ ข

Download

มอบฉันทะแบบ ค

Download

สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 ขั้นตอนการส่งคำถามเกี่ยวกับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น

Download

สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2-2565

Download

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 รายละเอียดการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ในวงเงินรวมไม่เกิน 1000 ล้านบาท_15-08-2565

Download

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 นิยามกรรมการอิสระและรายชื่อกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะ_15-08-2565x

Download

สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 เงื่อนไข หลักเกณฑ์ วิธีการปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และข้อบังคับของบริษัท_15-08-2565

Download

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 (E-AGM 2565) ครั้งที่ 2

มติที่ประชุม AGM 2565

Download

หนังสือเชิญประชุม

Download

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 สำเนารายงาน ไทย E-EGM 1-2565

Download

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 ประวัติย่อและข้อมูลที่เกี่ยวข้องของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ

Download

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4 นิยามกรรมการอิสระและรายชื่อกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะ

Download

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5 เงื่อนไข หลักเกณฑ์ วิธีการปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

Download

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6 มอบฉันทะแบบ ก

Download

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6 มอบฉันทะแบบ ข

Download

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6 มอบฉันทะแบบ ค

Download

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7 ขั้นตอนการส่งคำถามเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

Download

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8 ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

Download

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9 แบบฟอร์มลงทะเบียน

Download

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 10 แผนที่ของสถานที่จัดประชุม

Download

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 (E-AGM 2565)

หนังสือเชิญ E-AGM 2565

Download

แบบฟอร์มลงทะเบียน

Download

มอบฉันทะแบบ ก

Download

มอบฉันทะแบบ ข

Download

มอบฉันทะแบบ ค

Download

ขั้นตอนการส่งคำถามเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

Download

ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

Download

หลักเกณฑ์การที่ผู้ถือหุ้นจะเสนอวาระการประชุมและ/หรือชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

Download

รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2565

Download

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี2565

Download

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565

Download

หนังสือเชิญ E-EGM 12565 THAI

หนังสือเชิญ E-EGM 12565 THAI

Download

แบบฟอร์มลงทะเบียน

Download

มอบฉันทะแบบ ก

Download

มอบฉันทะแบบ ข

Download

มอบฉันทะแบบ ค

Download

ขั้นตอนการส่งคำถามเกี่ยวกับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น

Download

ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1-2565

Download

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

Download

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1-2564

Download

หลักเกณฑ์การที่ผู้ถือหุ้นจะเสนอวาระการประชุมและ/หรือชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

หลักเกณฑ์การที่ผู้ถือหุ้นจะเสนอวาระการประชุมและ/หรือชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

Download

รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563

Download

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

Download