การกำกับดูแลกิจการที่ดี

Date / Time Topic Detail
พ.ย. 14, 2019 Begistics-นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น Detail
พ.ย. 14, 2019 Begistics-ประมวลจริยธรรมธุรกิจ Detail
พ.ย. 14, 2019 Begistics-นโยบายการให้ความคุ้มครองผู้ให้ข้อมูลและการสอบสวนเรื่องร้องเรียน Detail
พ.ย. 14, 2019 Begistics-คู่มือการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น Detail
พ.ย. 14, 2019 Begistics-นโยบายการกำกับดูแลกิจการ Detail
พ.ย. 14, 2019 Begistics-นโยบายการเผยแพร่ข้อมูล Detail
พ.ย. 14, 2019 ฺBegistics-นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน Detail