การกำกับดูแลกิจการที่ดี

Date / Time Topic Detail
พ.ค. 17, 2022 จรรยาบรรณทางธุรกิจ Detail
พ.ค. 17, 2022 นโยบายการจัดทำและการเก็บรักษาข้อมูล Detail
พ.ค. 17, 2022 นโยบายบรรษัทภิบาลในการดูแลผู้มีส่วนได้เสีย Detail
พ.ค. 17, 2022 นโยบายการรักษาความลับและการใช้ข้อมูลภายใน Detail
พ.ค. 17, 2022 นโยบายการรับ-ให้ของขวัญ การเลี้ยง หรือประโยชน์อื่นใด (No Gift Policy) Detail
พ.ค. 17, 2022 นโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์ Detail
พ.ค. 17, 2022 นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR Policy) Detail
พ.ค. 17, 2022 นโยบายและแนวปฎิบัติเกี่ยวกับคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา Detail
พ.ค. 17, 2022 นโยบายและมาตรการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น Detail
พ.ค. 17, 2022 นโยบายการแจ้งเบาะแส และคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสการทุจริตและคอร์รัปชัน Detail
พ.ค. 17, 2022 นโยบายการอำนวยความสะดวกและส่งเสริมการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น Detail
พ.ค. 17, 2022 นโยบายการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ Detail
พ.ค. 17, 2022 นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชน Detail
พ.ค. 17, 2022 นโยบายความเป็นกลางทางการเมือง Detail
พ.ค. 17, 2022 นโบายเกี่ยวการเข้าทำรายการระหว่างกัน Detail
พ.ค. 17, 2022 นโยบายการตวรจสอบและการควบคุมภายใน Detail
พ.ค. 17, 2022 นโยบายการเปิดเผยข้อมูล Detail
พ.ค. 17, 2022 นโยบายจ่ายเงินปันผล Detail
พ.ค. 17, 2022 นโยบายการดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นของกรรมการบริษัท Detail
พ.ค. 17, 2022 นโยบายการลงทุนและบริหารงานในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม Detail
พ.ค. 17, 2022 นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน Detail
พ.ค. 17, 2022 นโยบายความปลอดภัยในการขนส่งสินค้า Detail
พ.ค. 17, 2022 นโยบายการให้บริการขนส่ง Detail
พ.ค. 17, 2022 นโยบายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ Detail
พ.ค. 17, 2022 นโยบายการบริหารความเสี่ยง Detail
พ.ค. 17, 2022 นโยบายการบริหารงานบุคคล Detail
พ.ค. 17, 2022 นโยบายความปลอดภัยสารสนเทศ Detail
พ.ค. 17, 2022 นโยบายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง Detail
พ.ค. 17, 2022 นโยบายพิจารณาค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท Detail
พ.ค. 17, 2022 นโยบายการจัดลำดับชั้นข้อมูลของบริษัท Detail
พ.ค. 17, 2022 นโยบายการคัดเลือกและว่าจ้างที่ปรึกษาบริษัท Detail
พ.ค. 17, 2022 นโยบายและระเบียบปฏิบัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Detail
พ.ค. 17, 2022 นโยบายการจ้างพนักงานรัฐ Detail
พ.ค. 17, 2022 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ Detail