ผู้ถือหุ้น“B”ผ่านฉลุยรวบพาร์ ไฟเขียวออก B-W8 แจกฟรีสัดส่วน 3 ต่อ 1

ผู้ถือหุ้น“B”ผ่านฉลุยรวบพาร์ ไฟเขียวออก B-W8 แจกฟรีสัดส่วน 3 ต่อ 1

     ผู้ถือหุ้น”บี จิสติกส์” ผ่านฉลุยรวบพาร์ จากมูลค่าที่ตราไว้ 0.68 บาท เป็น 2.04 บาท ส่งผลให้หุ้นของผู้ถือหุ้น ลดลงในอัตราส่วน 3 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ พร้อมไฟเขียวออก B-W8 แจกฟรีผู้ถือหุ้นสัดส่วน 3 ต่อ  1  อัตราการใช้สิทธิ 1  ต่อ 1  ราคา 0.30 บาท

     ดร.ปัญญา บุญญาภิวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน)หรือ B เปิดเผยว่า ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม  2566  ผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมติ ให้มีการแก้ไขรายละเอียดเรื่องการลดทุน เพิ่มทุน และเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 8 (B-W8) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม  โดยลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 833.64 ล้านบาท เป็นทุนจดทะเบียน 18,089.72 ล้านบาท ตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่าย 1,225.95 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้(พาร์)  0.68 บาท ที่เตรียมไว้รองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทครั้งที่ 6 (B-W6) ซึ่งพ้นจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน ตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม 2566 

     นอกจากนี้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นยังมติอนุมัติ ให้บริษัทมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ จาก 0.68 บาทต่อหุ้น เป็น 2.04 บาท โดยการรวมหุ้น (Revers Stock Split) ส่งผลให้จำนวนหุ้นของบริษัทลดลงจากเดิม 26,602.53 ล้านหุ้น เหลือ 8,867.51 ล้านหุ้น และจะส่งผลให้จำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นแต่ละรายลดลงในอัตราส่วน 3 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ 

     อย่างไรก็ตามการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ จะส่งผลให้ผู้ถือหุ้นบางรายมีเศษหุ้นที่ไม่เพียงพอที่จะเปลี่ยนเป็นหุ้นใหม่ บริษัทยินดีจ่ายเงินชดเชยค่าเศษหุ้นที่ถูกปัดเศษทิ้งในราคาถัวเฉลี่ยย้อนหลัง 7 วันทำการ 

     พร้อมกันนี้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ยังมีมติอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนอีก 5,490.32 ล้านบาท จาก 18,089.72 ล้านบาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 23,580.04 ล้านบาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่เกิน 2,691.33 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 2.04 บาท จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนไว้รองรับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญครั้งที่ 8 (B-W8) จำนวนไม่เกิน 2,691.33 ล้านหน่วย จัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นเดิม ในอัตรา 3 หุ้นเดิม ต่อ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยไม่คิดมูลค่า กำหนดอัตราใช้สิทธิ 1 หน่วย ซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ 1 หุ้น ราคาใช้สิทธิหุ้นละ 0.30 บาท (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 2.04 บาท) โดยกำหนดวันรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญครั้งที่ 8 (B-W8) วันที่ 16 ตุลาคม 2566

 

ที่มา : :: CLUB HOON ::

ที่มา : ผู้ถือหุ้น “B” อนุมัติรวบพาร์ ออก B-W8 แจก 3 ต่อ 1 – Hoonsmart