บริษัทฯ ได้ผ่านการรับรองการต่ออายุประกาศนียบัตรแนวร่วมการต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC) ครั้งที่ 1 ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

บริษัทฯ ได้ผ่านการรับรองการต่ออายุประกาศนียบัตรแนวร่วมการต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC) ครั้งที่ 1 ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย