บอร์ด B ไฟเขียวเพิ่มทุน1.2พันล. จ่อซื้อหุ้นเมกะวัตต์เพิ่ม-รองรับลงทุนในอนาคต

บอร์ด B ไฟเขียวเพิ่มทุน1.2พันล. จ่อซื้อหุ้นเมกะวัตต์เพิ่ม-รองรับลงทุนในอนาคต

     บอร์ดบีจิสติกส์ ไฟเขียวเพิ่มทุน 1.2 พันล้านบาท เตรียมเงินทุนซื้อหุ้นเมกะวัตต์เพิ่ม 570 ล้านบาท รองรับการลงทุนในอนาคตและใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวน  20,761.5 ล้านหุ้น เสนอขาย RO ราคาหุ้นละ 0.06 บาท จ่อชงผู้ถือหุ้นพิจารณาวันที่ 25 เม.ย นี้กำหนดวันจองซื้อและรับชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนวันที่ 22 – 26 พ.ค 2566

     ดร.ปัญญา บุญญาภิวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทบี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) หรือ B เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566เพื่อพิจารณาอนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 20,761. 5 ล้านหุ้น หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.68 บาท เพื่อเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นแต่ละราย (Right Offering) หรือ RO ในอัตราส่วน 1 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 6 หุ้นสามัญเพิ่มทุน ราคาเสนอขายหุ้นละ 0.06 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมไม่เกิน 1,245.6 ล้านบาท โดยกำหนดวันผู้ที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนในวันที่ 3 พฤษภาคม 2566 และกำหนดวันจองซื้อและรับชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนในระหว่างวันที่ 22 – 26 พฤษภาคม 2566

     สำหรับวัตถุประสงค์การเพิ่มทุนในครั้งนี้ แบ่งสัดส่วนการใช้เงินเพิ่มทุนออกเป็น 3 ส่วนคือ  1.เงินเพิ่มทุนสัดส่วน 46%  ใช้เพื่อซื้อหุ้นของบริษัท เดอะ เมกะวัตต์ จำกัด จำนวนหุ้นไม่เกิน 4.96  ล้านหุ้น ราคาหุ้นละ 115 บาท คิดเป็นเงินมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 570 ล้านบาท 2. เงินเพิ่มทุนลัดส่วน 29 % เพื่อขยายกิจการและลงทุนในอนาคต และ3. สัดส่วน25% เพื่อเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทและบริษัทย่อยและชำระหนี้สิน 

     “กลุ่ม B มีแนวโน้มการขยายตัวทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง จึงจำเป็นต้องจัดหาแหล่งเงินทุน การขายหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้ เพื่อเพิ่มสภาพคล่องและเงินทุนหมุนเวียนให้กับบริษัท รวมทั้งช่วยเสริมให้บริษัทมีฐานเงินทุนที่เข้มแข็ง สร้างความพร้อมรองรับการขยายการลงทุนในอนาคต ทำให้บริษัทมีความสามารถในการสร้างรายได้และกำไรเพิ่มขึ้น ซึ่งจะช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ถือหุ้น และส่งผลดีต่อมูลค่าหุ้นของบริษัทในอนาคต” ดร.ปัญญากล่าว

     ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทได้มีมตินำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 15,873.33ล้านบาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 3,050.03 ล้านบาท เป็นทุนจดทะเบียน 18,923.36ล้านบาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งสิ้น 23,343.14 ล้านหุ้น แบ่งเป็นการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 20,761.5 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.68 บาท เพื่อเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering)  ตามรายละเอียดข้างต้นและจัดสรรหุ้นสามัญ เพื่อรองรับการปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญครั้งที่ 6 ( B-W6) จำนวนไม่เกิน 905.8 ล้านหุ้น และจัดสรรหุ้นสามัญเพื่อรองรับการปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญครั้งที่ 7 ( B-W7) จำนวนไม่เกิน 1,675.68 ล้านหุ้น

     โดยบริษัทกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM 2023) ในวันอังคาร 25 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น ณ สำนักงานเลขที่ 52 อาคารธนิยะพลาซ่า ชั้น 28 ถนนสีลมแขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร


ที่มา : :: CLUB HOON ::

ที่มา : B เพิ่มทุน “RO” 1.2 พันล้าน เตรียมเงินซื้อ “เมกะวัตต์” เพิ่ม รองรับการลงทุนอนาคต (kaohoon.com)

ที่มา : บอร์ด B ไฟเขียวเพิ่มทุน1.2พันล. จ่อซื้อหุ้นเมกะวัตต์เพิ่ม-รอ – Thunhoon