บอร์ด”B”ไฟเขียวออก B-W8 แจกฟรี! สัดส่วน 3 ต่อ 1 ชงผู้ถือหุ้นอนุมัติ 6 ต.ค.นี้

บอร์ด”B”ไฟเขียวออก B-W8 แจกฟรี! สัดส่วน 3 ต่อ 1 ชงผู้ถือหุ้นอนุมัติ 6 ต.ค.นี้

     นอกจากนี้ ยังมีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 833.64 ล้านบาท เป็นทุนจดทะเบียน 18,089.72 ล้านบาท โดยตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายจำนวน 1,225.95 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.68 บาท ซึ่งเป็นหุ้นสามัญที่ออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทครั้งที่ 6 (B-W6) ซึ่งพ้นจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน ตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม 2566 
     พร้อมกันนี้คณะกรรมการบริษัท ยังได้มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 5,490.32 ล้านบาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่  23,580.04 ล้านบาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 8,074 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.68 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญ

     แสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 8 (B-W8)  โดย B-W8 มีอัตราการใช้สิทธิ 1 หน่วย สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทได้ 1 หุ้น ในราคาใช้สิทธิหุ้นละ 0.10 บาท   

     “การออกวอร์แรนท์ แจกฟรีให้กับผู้ถือหุ้นในครั้งนี้  เป็นการเตรียมความพร้อมเรื่อเงินทุนรองรับการขยายกิจการในอนาคต และถ้าธุรกิจของกลุ่ม B เติบโตอย่างแข็งแกร่ง  มีกำไรต่อเนื่อง ผู้ถือหุ้นก็มี โอกาสที่จะใช้สิทธิแปลงสภาพวอร์แรนท์ เป็นหุ้นสามัญได้ในราคาที่จูงใจ  ขณะที่บริษัทก็ได้รับเงินทุนจากการแปลงสภาพด้วย “ ดร.ปัญญา กล่าว

     ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัท จะกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ วันที่ 11 กันยายน 2566 (ขึ้น XW 8 ก.ย.) และกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566 ในวันเดียวกัน เพื่อขออนุมัติมติดังกล่าว ในการประชุมผู้ถือหุ้นวันที่ 6 ตุลาคม 2566                                  

ที่มา : https://www.share2trade.com/