ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 (บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน))

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 (บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน))