B ไฟเขียวแจกวอร์แรนต์ พร้อมขายหุ้น PP ใช้ขยายธุรกิจ

B ไฟเขียวแจกวอร์แรนต์ พร้อมขายหุ้น PP ใช้ขยายธุรกิจ

นางสาวสุทธิรัตน์ สีสวัสดิ์ตระกูล รองประธานกรรมการ บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) หรือ บี ผู้ให้บริการขนส่งโลจิสติกส์ครบวงจร เปิดเผยว่า ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2564 ผู้ถือหุ้นได้มติอนุมัติให้บริษัทออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (วอร์แรนต์) ครั้งที่ 6 (B-W6) จำนวนไม่เกิน 320.327 ล้านหน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในอัตรา 6 หุ้นสามัญ เดิมต่อ 1 ใบสำคัญ แสดงสิทธิ โดยไม่คิดมูลค่า (เศษของใบสำคัญแสดงสิทธิไม่เต็มจำนวน 1 หน่วย จากการคำนวณให้ปัดเศษทิ้ง ) อัตราการใช้สิทธิ 1 หน่วย สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทได้ 1 หุ้น ในราคาสิทธิหุ้นละ 0.66 บาท และกำหนดระยะเวลาใช้สิทธิ 2 ปี นับแต่วันที่ออกไปสำคัญแสดงสิทธินี้ โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวในวันที่ 14 มิถุนายน 2564

นอกจากนี้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นยังมีมติอนุมัติให้บริษัทออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวนไม่เกิน 192 ล้านหุ้น คิดเป็น 9.98% ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.68 บาท

สำหรับวัตถุประสงค์การเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้  เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของกิจการ และ/หรือ เพื่อรองรับการขยายการลงทุนในโครงการใหม่ในอนาคต

ทั้งนี้การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นยังได้มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 512.32 ล้านหุ้น เพื่อรับรองการใช้สิทธิการแปลงสภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัทครั้งที่ 6 (B-W6) จำนวน 320.32 หุ้น และรองรับการออกเสนอและเสนอขายหุ้นสามัญจำนวน 192 ล้านหุ้น ให้แก่บุคคล จำกัด (Private Placement) แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)