คณะกรรมการบริษัท

พลตำรวจโท สมคิด บุญถนอม

ประธานกรรมการบริษัท

นายปัญญา บุญญาภิวัฒน์

ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นางสาวสุทธิรัตน์ ลีสวัสดิ์ตระกูล

ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

พล.ต.ต.ประภาส ปิยะมงคล

ประธานกรรมการตรวจสอบ

นายถิรพงศ์ คําเรืองฤทธิ์

กรรมการบริษัท

นายธีรบูลย์ อริยสุทธิวงศ์

กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และ กรรมการบริหารความเสี่ยง

นายสมิทร เหลี่ยมมณี

กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และ กรรมการบริหารความเสี่ยง

นายไพโรจน์ ไววานิชกิจ

กรรมการบริหารความเสี่ยง