คณะกรรมการบริษัท

พลตำรวจโท สมคิด บุญถนอม

ประธานกรรมการบริษัท

นายปัญญา บุญญาภิวัฒน์

ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/กรรมการ

นางสาวสุทธิรัตน์ ลีสวัสดิ์ตระกูล

ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/กรรมการบริหาร/รองประธานกรรมการคนที่ 1/กรรมการ

พล.ต.ต.ประภาส ปิยะมงคล

ประธานกรรมการตรวจสอบ/รองประธานกรรมการคนที่ 2/กรรมการอิสระ/กรรมการ

นายถิรพงศ์ คําเรืองฤทธิ์

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงกรรมการบริหาร/กรรมการ

นายธีรบูลย์ อริยสุทธิวงศ์

กรรมการอิสระ/กรรมการบริหารความเสี่ยง/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

นายสมิทร เหลี่ยมมณี

กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและกรรมการบริหารความเสี่ยง

นายไพโรจน์ ไววานิชกิจ

กรรมการบริหารความเสี่ยง/กรรมการบริหาร/กรรมการ