ข้อมูลการประชุมผู้ถือหุ้น

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น/การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 (E-AGM 2565) ครั้งที่ 2

มติที่ประชุม AGM 2565

Download

หนังสือเชิญประชุม

Download

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 สำเนารายงาน ไทย E-EGM 1-2565

Download

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 ประวัติย่อและข้อมูลที่เกี่ยวข้องของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ

Download

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4 นิยามกรรมการอิสระและรายชื่อกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะ

Download

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5 เงื่อนไข หลักเกณฑ์ วิธีการปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

Download

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6 มอบฉันทะแบบ ก

Download

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6 มอบฉันทะแบบ ข

Download

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6 มอบฉันทะแบบ ค

Download

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7 ขั้นตอนการส่งคำถามเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

Download

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8 ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

Download

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9 แบบฟอร์มลงทะเบียน

Download

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 10 แผนที่ของสถานที่จัดประชุม

Download

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 (E-AGM 2565)

หนังสือเชิญ E-AGM 2565

Download

แบบฟอร์มลงทะเบียน

Download

มอบฉันทะแบบ ก

Download

มอบฉันทะแบบ ข

Download

มอบฉันทะแบบ ค

Download

ขั้นตอนการส่งคำถามเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

Download

ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

Download

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่1/2565

Download

หนังสือเชิญ E-EGM 12565 THAI

หนังสือเชิญ E-EGM 12565 THAI

Download

แบบฟอร์มลงทะเบียน

Download

มอบฉันทะแบบ ก

Download

มอบฉันทะแบบ ข

Download

มอบฉันทะแบบ ค

Download

ขั้นตอนการส่งคำถามเกี่ยวกับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น

Download

ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1-2565

Download

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

Download

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1-2564

Download

หลักเกณฑ์การที่ผู้ถือหุ้นจะเสนอวาระการประชุมและ/หรือชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

หลักเกณฑ์การที่ผู้ถือหุ้นจะเสนอวาระการประชุมและ/หรือชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

Download

รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563

Download

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

Download