ข้อมูลการประชุมผู้ถือหุ้น

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น/การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น

ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564

Invitation to the Extraordinary General Meeting 1-2021

Download

หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1-2564

Download

แบบฟอร์มลงทะเบียน

Download

มอบฉันทะแบบ ก_TH-EN

Download

มอบฉันทะแบบ ข_TH-EN

Download

มอบฉันทะแบบ ค_TH-EN

Download

ขั้นตอนการส่งคำถามเกี่ยวกับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น

Download

ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1-2564

Download

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564

Download

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

Download

แบบฟอรม์ ลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) 2564

แบบฟอรม์ ลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

Download

คู่มือ E-AGM 2564

Download

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

Download

หลักเกณฑ์การที่ผู้ถือหุ้นจะเสนอวาระการประชุมและ/หรือชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

หลักเกณฑ์การที่ผู้ถือหุ้นจะเสนอวาระการประชุมและ/หรือชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

Download

รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563

Download

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

Download