ใบสำคัญแสดงสิทธิ

Warrants & RO

การใช้สิทธิครั้งสุดท้ายของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (ฺB-W4) ครั้งสุดท้าย

1.แจ้งรายละเอียดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัท

Download

2.เอกสารที่ใช้ประกอบในการขอแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิ์ B-W4_ครั้งสุดท้าย

Download

3 แบบแสดงความจำนงใช้สิทธิ B-W4

Download

4. แผนที่ บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด

Download