ใบสำคัญแสดงสิทธิ และการเพิ่มทุน

Warrant & RO

แจ้งวันกำหนดการใช้สิทธิและระยะเวลาแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ของ บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 7 (“B-W7”) ครั้งที่ 1

แจ้งกำหนดการใช้สิทธิ B-W7 ครั้งที่ 1_Thai

Download

แบบฟอร์มแสดงความจำนงการใช้สิทธิ B-W7

Download

หนังสือแจ้งสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน และเอกสารการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิม ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ควบใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ

หนังสือแจ้งสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนฯ

Download

ใบจองเพิ่่มทุน RO ควบ B-W7

Download

WARRANTS การใช้สิทธิครั้งที่ 2 ของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (ฺB-W6 )

1. แจ้งรายละเอียดการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ของ บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด ( มหาชน ) B-W6 #2

Download

2. The First Exercise Of Warrant B-W6 #2 ENG

Download

3. แบบฟอร์มแสดงความจำนงการใช้สิทธิ B-W6 #2

Download

4. แผนที่ บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด

Download