ผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นรายย่อย ณ วันที่ 17/03/2563

จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free Float)4,645
% การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (% Free Float)67.16

หมายเหตุ: ข้อมูลผู้ถือหุ้นปรับตามรอบของการปิดสมุดทะเบียน

ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 17/03/2563 ประเภทการปิดสมุดทะเบียน : XM

จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด5,525
% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น99.97
ลำดับผู้ถือหุ้นรายใหญ่จำนวนหุ้น (หุ้น)% หุ้น
1.บริษัท มิลล์คอนสตีล จำกัด (มหาชน)259,375,20012.267
2.นายสิทธิชัย ลีสวัสดิ์ตระกูล80,243,7003.795
3.บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 76,483,4343.617
4.นายพิชิต ชินวิทยากุล74,000,0003.500
5.นายวิริยะ จินต์วิริยะ 52,000,0002.459
6.นายอรรถพล แย้มบาล 43,000,0002.034
7.นายธนนนท์ เตรียมชาญชัย40,000,0001.892
8.นายวิรัช บรรยงคนันท์ 24,300,0001.149
9.นายสิทธิธัตถ์ สิทธิสมาน 20,400,0000.965
10.นายบุญเสริม สถิรพันธุ์20,000,0000.946
11.บริษัท นิมิตร โฮลดิ้ง จำกัด 17,500,0000.828
12.นายบุญชัย พนาสกุลการ 17,000,0000.804
13.นายมานิต ฉัตรสุวรรณวิไล 14,935,300 0.706
14.นายสุวิทย์ แต้ไพสิฐพงษ์ 13,000,0000.615
15.นายยืนยง ประกายรุ้งทอง 12,500,0000.591
16.นายพสิษฐิ์ จิรไชยสิงห์ 12,500,0000.591
17.นายบุญเกียรติ ลีลาวิชิตชัย 12,030,0000.569
18.นางอารีรัตน์ ลีสวัสดิ์ตระกูล11,100,0000.525
19.บริษัท มาลาคี จำกัด 11,000,0000.520