ผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นรายย่อย ณ วันที่ 17/03/2563

จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free Float)4,645
% การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (% Free Float)67.16

หมายเหตุ: ข้อมูลผู้ถือหุ้นปรับตามรอบของการปิดสมุดทะเบียน

ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 17/03/2563 ประเภทการปิดสมุดทะเบียน : XM

จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด5,525
% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น99.97
ลำดับผู้ถือหุ้นรายใหญ่จำนวนหุ้น (หุ้น)% หุ้น
1.บริษัท มิลล์คอนสตีล จำกัด (มหาชน)435,600,00032.77
2.น.ส.กาญจนา วงศ์ไพฑูรย์ปิยะ57,119,9504.30
3.นายทวี กุลเลิศประเสริฐ54,583,3344.11
4.น.ส.ศรวณีย์ ศิริจรรยากุล48,000,0003.61
5.นายสุรพงษ์ เตรียมชาญชัย45,159,1003.40
6.นายธนนนท์ เตรียมชาญชัย42,300,0003.18
7.นายกำจัด รามกุล40,4201003.04
8.นายสุวิทย์ แต้ไพสิฐพงษ์36,000,3002.71
9.บริษัท มาลาคี จำกัด31,250,0002.35
10.นายวิชัย ธนสมุทร25,833,3001.94
11.นายวิรัช บรรยงคนันท์13,820,0001.04
12.นายชนะชัย ลีนะบรรจง12,864,6000.97
13.นายฐิติภัทร์ อ่าวสถาพร10,239,2120.77
14.นางสาววรรณณี โรจนวณิชยากร10,000,0000.75
15.นายจิตติคุณ เจียมพิทยานุวัฒน์8,920,0000.67
16.บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด8,013,3780.60
17.นายบุญเสริม สถิรพันธุ์8,000,0000.60
18.นายวรนันท์ ธินรุ่งโรจน์7,900,0000.59
19.นายณรงค์ชัย สิมะโรจน์7,782,0000.59