ข้อมูลหลักทรัพย์

ข้อมูลหลักทรัพย์

B บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

ข้อมูลสถิติ (29/07/2563)

P/BV (เท่า)       0.63

มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ล้านบาท)         425.42

ตลาด                     SET

กลุ่มอุตสาหกรรม     บริการ

หมวดธุรกิจ              ขนส่งและโลจิสติกส์

วันที่เริ่มต้นซื้อขาย    10 ก.ค.2546

รายละเอียดเกี่ยวกับทุน

ราคาพาร์                    0.68

หุ้นสามัญ

ทุนจดทะเบียน            1,475,536,337.04 บาท

ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว   904,019,533.88 บาท

ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว                 49.00000%

เลขรหัสหลักทรัพย์สากล

ในประเทศ                               TH0709010Y07

ต่างด้าว                                  TH0709010Y15

NVDR                                    TH0709010R14

วันปิดรอบบัญชี             31/12

ชื่อผู้สอบบัญชี(วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/63)

บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด

  1. นายเจษฎา หังสพฤกษ์
  2. นายจิโรจ ศิริโรโรจน์
  3. น.ส.กรรณิการ์ วิภาณุรัตน์
  4. นางสุมนา เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
  5. น.ส.นงลักษณ์ พัฒนบัณฑิต

ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

นางดวงนภา ทองสี (รักษาการ เริ่มวันที่ 25/02/62)

ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

นางดวงนภา ทองสี (เริ่มวันที่ 4/1/61)

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ตามลิงค์ด้านล่าง