ข้อมูลหลักทรัพย์

ข้อมูลหลักทรัพย์

B บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

ค่าสถิติสำคัญ (ณ วันที่ 10 ก.ย. 2564)
P/E (เท่า) 38.34
อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) N.A.
P/BV(เท่า)2.28
มูลค่าหลักทรัพย์ (ล้านบาท) 2,220.11 
ตลาด
SET
กลุ่มอุตสาหกรรม
บริการ
หมวดธุรกิจ
ขนส่งและโลจิสติกส์
วันที่เริ่มต้นซื้อขาย
10 ก.ค. 2546
รายละเอียดเกี่ยวกับทุน
ราคาพาร์
0.68 บาท
หุ้นสามัญ
ทุนจดทะเบียน
1,743,078,525.64 บาท
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว
1,437,787,945.16 บาท
หุ้นบุริมสิทธิ
ทุนจดทะเบียน
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว
ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00000 % (ณ วันที่ 10/09/2564)
เลขรหัสหลักทรัพย์สากล
ในประเทศ   TH0709010Y07
ต่างด้าว       TH0709010Y15
NVDR         TH0709010R14
 ——————————————————–
วันปิดรอบบัญชี
31/12
ชื่อผู้สอบบัญชี (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2564)
 1. นาย ชัยยุทธ อังศุวิทยา
  (สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท)
 2. นาง ณัฐสรัคร์ สโรชนันท์จีน
  (สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท)
 3. นางสาว ดรณี สมกำเนิด
  (สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท)
 4. นางสาว จารุณี น่วมแม่
  (สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท)
 5. นาย ศิรเมศร์ อัครโชติกุลนันท์
  (สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท)
ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน
นางสาว พีรญา โพธิประสาท (วันที่เริ่มต้น 01/11/2563)
ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี
นาง ดวงนภา ทองสี (วันที่เริ่มต้น 04/01/2561)
รายละเอียดเกี่ยวกับจำนวนหุ้น
หุ้นสามัญ
จำนวนหุ้นจดทะเบียนกับตลท.
2,114,394,037 หุ้น
จำนวนหุ้นชำระแล้ว
2,114,394,037 หุ้น
สิทธิออกเสียง
1 : 1
จำนวนหุ้นซื้อคืน
จำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง หัก หุ้นซื้อคืน
  ณ วันที่ 21 พ.ค. 2564
2,114,394,037 หุ้น
  ณ วันที่ 30 เม.ย. 2564
2,114,394,037 หุ้น
หุ้นบุริมสิทธิ
จำนวนหุ้นจดทะเบียนกับตลท.
จำนวนหุ้นซื้อคืน
จำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง หัก หุ้นซื้อคืน
  ณ วันที่ 21 พ.ค. 2564
  ณ วันที่ 30 เม.ย. 2564
นโยบายเงินปันผล
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินบริษัทฯ และเงินสำรองตามกฎหมายตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)
รายชื่อกรรมการล่าสุด
รายชื่อกรรมการ                          ตำแหน่ง
พล.ต.ท. สมคิด บุญถนอม          ประธานกรรมการบริษัท
นาย ปัญญา บุญญาภิวัฒน์          ประธานกรรมการบริหาร
                                                    ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
                                                    กรรมการ
น.ส. สุทธิรัตน์ ลีสวัสดิ์ตระกูล      ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
                                                    กรรมการบริหาร
                                                    กรรมการผู้มีอำนาจผูกผันบริษัท
                                                    รองประธานกรรมการคนที่ 1
                                                    กรรมการ                                                                                                                        
พล.ต.ต. ประภาส ปิยะมงคล       ประธานกรรมการตรวจสอบ
                                                    รองประธานกรรมการคนที 2
                                                    กรรมการ    
นาย ไพโรจน์ ไววานิชกิจ            กรรมการบริหารความเสี่ยง
                                                    กรรมการบริหาร
                                                    กรรมการ
นาย ถิรพงศ์ คำเรืองฤทธิ์            ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
                                                    กรรมการบริหาร
                                                    กรรมการ
นาย ธีรบูลย์ อริยสุทธิวงศ์           กรรมการอิสระ
                                                   กรรมการบริหารความเสี่ยง
                                                   กรรมการตรวจสอบ         
                                                   กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
นาย สมิทร เหลี่ยมมณี                กรรมการอิสระ
                                                   กรรมการตรวจสอบ
                                                   กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและกรรมการบริหารความเสี่ยง
                                              
 

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ตามลิงค์ด้านล่าง