ช่องทางการร้องเรียน

บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน)
52 อาคารธนิยะพลาซ่า ชั้นที่ 28 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ 

เขตบางรัก จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10500

ติดต่อ : Whistle blowing and Corruption Center
อีเมล์ : whistleblowing@begistics.co.th

โทรศัพท์ : (66) 2367 3570 – 6 

แบบฟอร์มการส่งข้อความร้องเรียน

ช่องทางการส่งข้อความร้องเรียนหากมีการกระทำใดที่ขัดต่อนโยบายการกำกับดูแลที่ดี, ผิดจรรยาบรรณ, ไม่เป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของบริษัท หรือผิดกฎหมาย หรือเป็นการกระทำที่ส่งผลเสียหาย  หรือผู้มีส่วนได้เสียไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการกระทำของบริษัทหรือการกระทำที่ทุจริตนั้น

กรอกข้อความในช่องว่างด้านล่าง  

กดปุ่ม SEND เมื่อต้องการส่งข้อมูล

กดปุ่ม CANCEL เมื่อต้องการล้างข้อความ